2022 NSW Sprint GP Series Round 1 Fast - H2 B3 v B4

  • Date: Saturday, 29th Ocotober 2022
  • Fast - H2 B3 v B4
  • Dunc Gray Velodrome, Sydney

Event 3w: Fast - H2 B3 v B4

- Result

1. 6 Maddie GODBY (USA) 11.73
2. 8 Eliza BENNETT (Bathurst CC)