2021 QRTS Round 1 Stage 1: Prologue TT

  • Date: Satruday, 19th June 2021
  • Elimbah
  • Distance: 10.0 km
  • Chief Commissaire: Tony Torr
  • Organiser: NX Sports
  • Download as: [PDF] [Spreadsheet] [JSON]

Start Order

7:30:30 am 151 Sean COX (GCM) ____
7:31:00 am 31 Cameron SCHEMBRI (ALT) ____
7:31:30 am 51 Shannon DUGGAN (KRL) ____ *
7:32:00 am 61 Mark LASPINA (FRR) ____ *
7:32:30 am 72 Cam ALLAN (CCN) ____ *
7:33:00 am 121 Neil BOSSON (AHV) ____
7:33:30 am 32 Ric BAKER (ALT) ____
7:34:00 am 53 Luke CHIPPENDALE (KRL) ____
7:34:30 am 62 Andrew FORREST (FRR) ____ *
7:35:00 am 73 Sean MURRAY (CCN) ____
7:35:30 am 102 Desmond RUSSELL (HRT) ____
7:36:00 am 122 Robert COLLINS (AHV) ____ *
7:36:30 am 1 Andrew MOORE (BMT) ____ *
7:37:00 am 11 Troy HAWTHORN (EAB) ____ *
7:37:30 am 21 Kyle GODSON (EAW) ____
7:38:00 am 33 Andy SMALL (ALT) ____
7:38:30 am 43 Darius ISAACS (CSC) ____
7:39:00 am 55 Gabriel YATES (KRL) ____
7:39:30 am 63 John EARL (FRR) ____ *
7:40:00 am 74 Peter ODDSSON (CCN) ____ *
7:40:30 am 81 Matthew MURRAY (A1G) ____ *
7:41:00 am 94 Nick MALYNN (TCR) ____ *
7:41:30 am 103 Peter HERZIG (HRT) ____
7:42:00 am 112 Adrian CROSS (C9I) ____ *
7:42:30 am 131 Dan WILSON (WRM) ____
7:43:00 am 141 Anthony CHURCH (GCM) ____ *
7:43:30 am 2 Gilbert GUTOWSKI (BMT) ____
7:44:00 am 22 Nick BLADEN (EAW) ____
7:44:30 am 34 Ben MANSON (ALT) ____ *
7:45:00 am 44 Damien COTTER (CSC) ____
7:45:30 am 56 Paul NEWMAN (KRL) ____
7:46:00 am 64 Paul ANDREWS (FRR) ____ *
7:46:30 am 75 Andrew KELLER (CCN) ____
7:47:00 am 82 Ben SUTTON (A1G) ____
7:47:30 am 95 Chris WILLIAMS (TCR) ____
7:48:00 am 104 Michele MUSCILLO (HRT) ____
7:48:30 am 115 Brad HORN (C9I) ____ *
7:49:00 am 123 Roger MCINTOSH (AHV) ____ *
7:49:30 am 132 Michael COLE (WRM) ____
7:50:00 am 142 Chris MOORE (GCM) ____ *
7:50:30 am 5 Nigel LOUIE (BMT) ____ *
7:51:00 am 12 Graeme WEEKS (EAB) ____ *
7:51:30 am 23 Ben PEGARD (EAW) ____
7:52:00 am 35 Shayne KING (ALT) ____
7:52:30 am 45 David WILSHER (CSC) ____
7:53:00 am 57 Dean RUSSELL (KRL) ____ *
7:53:30 am 65 Gary HOWELL (FRR) ____ *
7:54:00 am 76 Rob GARDNER (CCN) ____ *
7:54:30 am 83 Graeme ROSE (A1G) ____
7:55:00 am 96 Tony MYATT (TCR) ____
7:55:30 am 105 John CARR (HRT) ____
7:56:00 am 116 Jay CALLAGHAN (C9I) ____
7:56:30 am 124 Richard Moye (AHV) ____ *
7:57:00 am 133 Andy POYNTER (WRM) ____
7:57:30 am 143 Gilbert QUEVAUVILLIERS (GCM) ____
7:58:00 am 6 Dave MCADAM (BMT) ____ *
7:58:30 am 13 Andrew DORE (EAB) ____
7:59:00 am 24 Werner VAN DER MERWE (EAW) ____
7:59:30 am 36 Clinton BAIN (ALT) ____
8:00:00 am 46 York BRATLEY (CSC) ____
8:00:30 am 58 Jason MCNAULTY (KRL) ____ *
8:01:00 am 66 Andrew MATHIESEN (FRR) ____ *
8:01:30 am 77 Chris ALSOP (CCN) ____
8:02:00 am 84 Scott HENSHAW (A1G) ____ *
8:02:30 am 97 Neil JAMES (TCR) ____ *
8:03:00 am 106 Andrew FRIEBE (HRT) ____
8:03:30 am 117 Kurtis BRENT (C9I) ____ *
8:04:00 am 125 Steve MUNRO (AHV) ____ *
8:04:30 am 134 Luke SYPOTT (WRM) ____
8:05:00 am 144 Simon DICKSON (GCM) ____
8:05:30 am 7 Nick BANKS-WATSON (BMT) ____
8:06:00 am 14 Rob NELSON (EAB) ____ *
8:06:30 am 25 Brett LUTZE (EAW) ____ *
8:07:00 am 37 Khuzai SANI (ALT) ____
8:07:30 am 47 Glenn COOPER (CSC) ____ *
8:08:00 am 59 Chris MAYCOCK (KRL) ____
8:08:30 am 67 Antonino CALABRO (FRR) ____
8:09:00 am 78 Adam STURGE-GOULD (CCN) ____
8:09:30 am 85 James MILLER (A1G) ____ *
8:10:00 am 98 Joris VAN DER TANG (TCR) ____
8:10:30 am 107 Eric GRINDLEY-FERRIS (HRT) ____
8:11:00 am 118 Kristopher SHERRIN (C9I) ____
8:11:30 am 126 Stephen NEWCOMBE (AHV) ____ *
8:12:00 am 135 Luke VENSKE (WRM) ____ *
8:12:30 am 145 Peter GWYNNE (GCM) ____ *
8:13:00 am 15 Brad MILLER (EAB) ____ *
8:13:30 am 127 Jonathan ROTHWELL (AHV) ____
8:14:00 am 8 Kalvin BARTLETT (BMT) ____ *
8:14:30 am 16 Craig PETERSEN (EAB) ____
8:15:00 am 26 Adam CLARK (EAW) ____
8:15:30 am 38 Pete MAY (ALT) ____ *
8:16:00 am 48 Chris LUSTY (CSC) ____
8:16:30 am 60 Ian JOHNSTON (KRL) ____ *
8:17:00 am 68 Attila KISS (FRR) ____ *
8:17:30 am 79 Luke CUNNINGHAM (CCN) ____
8:18:00 am 99 Adam WILLIAMS (TCR) ____
8:18:30 am 108 Luke BONA (HRT) ____
8:19:00 am 119 Jerry VAN DE POL (C9I) ____ *
8:19:30 am 128 David SHEEHAN (AHV) ____ *
8:20:00 am 136 Mark WHITELAW (WRM) ____ *
8:20:30 am 146 Peter SPENCER (GCM) ____